Wczytywanie...
Patronat honorowy
Patronat medialny

Komitet honorowy

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
obchodzący w 2017 roku jubileusz 80-lecia

Urodził się dnia 24 sierpnia 1937 r. w Topoli Królewskiej (woj. łódzkie). W 1961 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Pierwszym zajęciem w zawodzie był staż i praca na stanowisku starszego asystenta projektanta w biurze projektów wodno-melioracyjnych. Rok później rozpoczął karierę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Dróg Wodnych Politechniki Gdańskiej. W 1965 r. przeszedł do utworzonej na Wydziale Budownictwa Lądowego nowej Katedry Ekonomiki i Organizacji Budownictwa i pracował tam do czasu przejścia na emeryturę. W 1970 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1981 r., na podstawie rozprawy „Metoda wyboru optymalnego wariantu drogi wodnej” – tytuł doktora habilitowanego. Dwa lata później uzyskał nominację na stanowisko docenta, a w 1991 r. – profesora nadzwyczajnego PG. Od 1992 r. był kierownikiem Katedry Technologii i Zarządzania na Wydziale Inżynierii Lądowej PG. W latach 1984-1990 pełnił przez dwie kadencje funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej. W 2002 r. uzyskał tytuł profesora. Był także wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po przejściu na emeryturę podjął pracę  w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Utworzył w niej kierunek studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością Inżynieria Budowlanych Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a w latach 2009 – 2015 był rektorem tej uczelni. Jest autorem kilkudziesięciu (ponad 60) publikacji naukowych oraz promotorem wielu prac doktorskich z dziedziny zarządzania i ekonomiki budownictwa.

W pracy badawczej profesor koncentruje się na zagadnieniach zarządzania i ekonomiki budownictwa oraz specjalnych zagadnień technologicznych. Pod jego kierunkiem zostały opracowane wytyczne do projektowania instalacji hydraulicznego odpopielania w elektrowniach cieplnych oraz usuwania odpadów poprodukcyjnych w przemyśle sodowym. Prowadził także badania nad betonowaniem pod wodą i opracował metodę wykonywania podwodnych betonów konstrukcyjnych. Zajmował się jednak przede wszystkim zastosowaniem optymalizacji w budownictwie. Jest ekspertem w zakresie optymalizacji skomplikowanych i dużych przedsięwzięć i autorem wielu obszernych artykułów, referatów, skryptów i podręczników.

Źródło:

[1] Księga Jubileuszowa : Pięćdziesiąt lat wydziału budownictwa lądowego 1945-1995, pod red. Z. Kowalczyka i E. Bitel, Gdańsk, 1995, s.162-163.